วีดีโออาเซียน

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/vsEYfWKt2QY” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Advertisements

สวาาา

1. ราชอาณาจักรกัมพูชา  –  ดอกลำดวน

          2. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย – ดอกกล้วยไม้ราตรี

          3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  – ดอกจำปา หรือ ดอกลีลาวดี

          4. มาเลเซีย – ดอกชบา

          5. สหภาพพม่า – ดอกประดู่

          6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ – ดอกพุดแก้ว

          7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ – ดอกกล้วยไม้ตระกูลแวนด้า

          8. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – ดอกบัว

          9. รัฐบรูไนดารุสซาลาม – ดอก Simpor

         10. ราชอาณาจักรไทย – ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน

โครงการคุณธรรม จริยธรรม

ชื่อโครงการ                           พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

แผนงาน                                บริหารงานทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายสมชาย  ขอกลาง

ลักษณะโครงการ                                 ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ                         ตลอดปีงบประมาณ2554 ( 1 ตุลาคม  2553  – 30 กันยายน  2554)

สนองกลยุทธ์ สพฐ.                            กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

สนองกลยุทธ์ สพป.ปน1                   กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนองกับมาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

หลักการและเหตุผล

                 ในสภาวการณ์ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน โดยเฉพาะทางด้านวัตถุ  กระแสนิยมชาติตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยจนทำให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม  ความเจริญทางด้านจิตใจกำลังเสื่อมลงในทุกสังคมจนเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะเยียวยาได้  การศึกษาเป็นหนทางหนึ่งที่สำคัญในการฟื้นฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลตั้งแต่ยังเยาว์วัย  ดังนั้น โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาต้องให้ความตระหนักและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนที่เป็นเยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่สนองเจตนารมณ์ดังกล่าวที่โรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นทุกปี  หลังจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า  เกิดผลดีต่อนักเรียนส่วนใหญ่  แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังต้องได้รับการอบรมให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม

2.       เพื่อสร้างตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม

3.       เพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดี

เป้าหมาย

            เชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งทุกคนได้รับการอบรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม

           เชิงคุณภาพ

                      นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

การดำเนินงาน

กิจกรรม

งบประมาณ

รวม

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้จ่าย

ค่าวัสดุ

เสนอโครงการ /ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

  -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

 

 

   

 

๑๐ ธ.ค. ๕๓

นานมะนาเซ     

ดำเนินงานตามโครงการ

1.1    –  อบรมหน้าเสาธง

–  เชิญวิทยากรมาให้การอบรม

– กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ส่งเสริมการละหมาดรวม  จัดป้ายนิเทศ   –  พานักเรียนไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ

–ชั่วโมงคุณธรรมจริยธรรมประจำสัปดาห์

 

   

๒๐๐

     

๘,๐๐๐

๒,๐๐๐

๙๐๐

   

๑,๐๐๐

๒,๐๐๐

๙๐๐

 

๑ ต.ค.๕๓

๘ ก.พ.๕๔

๙ ก.พ.๕๔

๑๘  ก.พ.๕๔

นายมะนาเซ

นายมะนาเซ

นายมะนาเซ

นายมะนาเซ

 

 

 

นายมะนาเซ

– ประเมินโครงการ

     

 

ก.ย.๕๔  

นายมะนาเซ

– สรุปผล/รายงานผล

     

 

ก.ย.๕๔

นายมะนาเซ

 

รวม

 

 

๓,๗๐๐

๓,๙๐๐

 

 

 

ทรัพยากร

1.       งบประมาณ  จำนวน  3,900   บาท

2.       บุคคล    คณะครูและวิทยากรจากหน่วยงานในชุมชน

 

การวัดและประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการวัดและประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1.       นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งทุกคนได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำ

2.       นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

3.       โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

การสังเกต

               การสังเกต

กิจกรรมระหว่างโรงเรียนและชุมชน

   

บันทึกการอบรมคุณธรรม

      แบบสังเกตพฤติกรรม

แบบทดสอบ

           ภาพถ่ายกิจกรรม

 

 

 

 

ลงชื่อ …………………… ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ…………………………..ผู้อนุมัติโครงการ

        (นายสมชาย  ขอกลาง)                                           ( นายจิรโรจน์  รวีศักดิ์สุขธนา)  หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน       รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน          

                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ